Thomas Fuller (shkrimtar) : 367-vjetori i lindjes
Thomas Fuller (shkrimtar)

Lindi me 24 Qershor 1654 në Rosehill, Angli

Vdiq me 17 Shtator 1734 në Angli, në moshën 80 vjeçare

Shtetas: Anglez

Ishte Shkrimtar dhe Mjek


Ambrose Bierce : 179-vjetori i lindjes
Ambrose Gwinnett Bierce Emri: Ambrose Gwinnett Bierce

Lindi me 24 Qershor 1842 në Horse Cave Creek, Amerikë

Vdiq me 11 Janar 1914 në Chihuahua, Meksikë, në moshën 71 vjeçare

Shtetas: Amerikan

Ishte Aforist, Shkrimtar, Gazetar dhe Ushtarak


Henry Ward Beecher : 208-vjetori i lindjes
Henry Ward Beecher

Lindi me 24 Qershor 1813 në Litchfield, Amerikë

Vdiq me 8 Mars 1887 në New York, Amerikë, në moshën 73 vjeçare

Shtetas: Amerikan

Ishte Politikan
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2021
24-06-2021 07:25:29
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.