# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AUTORËT ME GËRMËN: A

A-Z
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2022
29-09-2022 05:57:43
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.