Emil Cioran

Lindi me 8 Prill 1911 në Rășinari, Rumani

Vdiq me 20 Qershor 1995 në Paris, Francë, në moshën 84 vjeçare

Shtetas: Rumen

Ishte Filozof, Eseist dhe Aforist


Giacomo Girolamo Casanova Emri: Giacomo Girolamo Casanova

Lindi me 2 Prill 1725 në Venecia, Itali

Vdiq me 4 Qershor 1798 në Duchcov, Republika Çeke, në moshën 73 vjeçare

Shtetas: Italian

Ishte Aventurier, Shkrimtar, Poet, Alkimist, Ezoterist, Diplomat, Filozof, Agjent Sekret dhe Libertin
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
07-06-2020 09:49:15
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.