Gabriel García Márquez

Lindi me 6 Mars 1927 në Aracata, Kolombi

Vdiq me 17 Prill 2014 në Qyteti i Meksikës, Meksikë, në moshën 87 vjeçare

Shtetas: Kolumbian dhe Meksikan

Ishte Shkrimtar, Gazetar dhe Eseist

Çmime:


Marcus Tullius Cicero Emri: Marcus Tullius Cicero

Lindi me 3 Janar 106 p.e.r. në Arpino, Perandoria Romake

Vdiq me 7 Dhjetor 43 p.e.r. në Formia, Perandoria Romake, në moshën 63 vjeçare

Shtetas: Romak

Ishte Shkrimtar, Politikan, Orator dhe Avokat
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
07-06-2020 11:35:10
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.