John Dewey : 162-vjetori i lindjes
John Dewey

Lindi me 20 Tetor 1859 në Burlington, Amerikë

Vdiq me 1 Qershor 1952 në New York, Amerikë, në moshën 92 vjeçare

Shtetas: Amerikan

Ishte Filozof dhe Pedagogjist


Arthur Rimbaud : 167-vjetori i lindjes
Jean Nicolas Arthur Rimbaud Emri: Jean Nicolas Arthur Rimbaud

Lindi me 20 Tetor 1854 në Charleville, Francë

Vdiq me 10 Nëntor 1891 në Marsejë, Francë, në moshën 37 vjeçare

Shtetas: Francez

Ishte Poet


James Anthony Froude : 127-vjetori i vdekjes
James Anthony Froude

Lindi me 23 Prill 1818 në Dartington, Angli

Vdiq me 20 Tetor 1894 në Woodcot, Angli, në moshën 76 vjeçare

Shtetas: Anglez

Ishte Historian, Novelist dhe Biograf
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2021
20-10-2021 02:12:47
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.