Khalil Gibran : 90-vjetori i vdekjes
Khalil Gibran

Lindi me 6 Janar 1883 në Bsharre, Liban

Vdiq me 10 Prill 1931 në New York, Amerikë, në moshën 48 vjeçare

Shtetas: Libanez dhe Amerikan

Ishte Poet, Piktor dhe Aforist


William Hazlitt : 243-vjetori i lindjes
William Hazlitt

Lindi me 10 Prill 1778 në Maidstone, Angli

Vdiq me 18 Shtator 1830 në Londër, Angli, në moshën 52 vjeçare

Shtetas: Anglez

Ishte Shkrimtar, Eseist, Kritik Letrar, Filozof, Gramatikan dhe Piktor


Aldo Grasso : 73-vjetori i lindjes
Aldo Grasso

Lindi me 10 Prill 1948 në Sale delle Langhe, Itali

Shtetas: Italian

Është Kritik Televiziv, Gazetar dhe Profesor
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2021
10-04-2021 21:53:14
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.