Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi de Curtis di Bisanzio Emri: Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi de Curtis di Bisanzio

Lindi me 15 Shkurt 1898 në Napoli, Itali

Vdiq me 15 Prill 1967 në Romë, Itali, në moshën 69 vjeçare

Shtetas: Italian

Ishte Aktor, Komik, Dramaturg, Poet, Kompozitor, Autor dhe Këngëtar


Niccolò Tommaseo

Lindi me 9 Tetor 1802 në Shebenik, Kroaci

Vdiq me 1 Maj 1874 në Firence, Itali, në moshën 71 vjeçare

Shtetas: Italian

Ishte Gjuhëtar, Shkrimtar dhe Patriot
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
07-05-2020 03:22:49
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.