Ralph Waldo Emerson

Lindi me 25 Maj 1803 në Boston, Amerikë

Vdiq me 27 Prill 1882 në Concord, Amerikë, në moshën 78 vjeçare

Shtetas: Amerikan

Ishte Filozof, Shkrimtar, Eseist dhe Poet


Johann Wolfgang von Goethe Emri: Johann Wolfgang von Goethe

Lindi me 28 Gusht 1749 në Frankfurt mbi Majn, Gjermani

Vdiq me 22 Mars 1832 në Weimar, Gjermani, në moshën 82 vjeçare

Shtetas: Gjerman

Ishte Shkrimtar, Dramaturg dhe Poet

Konsiderohet si një nga autorët më përfaqësues të panoramës kulturore evropiane. Aktivitet e tij përfshinin poezinë, dramën, letërsinë, teologjinë, filozofinë, humanizmin, shkencën, pikturën, muzikën, etj.
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
05-31-2020 15:39:11
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.