Ludwig Josef Johann Wittgenstein Emri: Ludwig Josef Johann Wittgenstein

Lindi me 26 Prill 1889 në Vienë, Austri

Vdiq me 29 Prill 1951 në Cambridge, Angli, në moshën 62 vjeçare

Shtetas: Austriak

Ishte Filozof, Inxhinier dhe Studiues i logjikës


Emile-Auguste Chartier Emri: Emile-Auguste Chartier

Lindi me 3 Mars 1863 në Montagne-au-Perche, Francë

Vdiq me 2 Qershor 1951 në Le Vésinet, Francë, në moshën 88 vjeçare

Shtetas: Francez

Ishte Gazetar, Shkrimtar, Filozof dhe Profesor
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
07-05-2020 03:21:30
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.