Henry Wheeler Shaw Emri: Henry Wheeler Shaw

Lindi me 21 Prill 1818 në Lanesborough, Amerikë

Vdiq me 14 Tetor 1885 në Monterey, Amerikë, në moshën 67 vjeçare

Shtetas: Amerikan

Ishte Humorist


René Descartes

Lindi me 31 Mars 1596 në La Haye en Touraine, Francë

Vdiq me 11 Shkurt 1650 në Stokholm, Suedi, në moshën 53 vjeçare

Shtetas: Francez

Ishte Filozof dhe Matematikan

Ai konsiderohet si themeluesi i filozofisë dhe matematikës moderne.
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
07-06-2020 04:55:59
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.