Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi de Curtis di Bisanzio Emri: Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi de Curtis di Bisanzio

Lindi me 15 Shkurt 1898 në Napoli, Itali

Vdiq me 15 Prill 1967 në Romë, Itali, në moshën 69 vjeçare

Shtetas: Italian

Ishte Aktor, Komik, Dramaturg, Poet, Kompozitor, Autor dhe Këngëtar


Martin Luther King Jr.

Lindi me 15 Janar 1929 në Atlanta, Amerikë

Vdiq me 4 Prill 1968 në Memphis, Amerikë, në moshën 39 vjeçare

Shtetas: Amerikan

Ishte Aktivist, Politikan dhe Pastor

Çmime: Nobel për Paqe (1964)
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
05-29-2020 12:17:47
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.