Giuseppe Maria Garibaldi Emri: Giuseppe Maria Garibaldi

Lindi me 4 Korrik 1807 në Nicë, Francë

Vdiq me 2 Qershor 1882 në La Maddalena, Itali, në moshën 74 vjeçare

Shtetas: Italian

Ishte Gjeneral, Patriot, Udhëheqës dhe Shkrimtar


Dante Alighieri Emri: Dante Alighieri

Lindi në vitin 1265 në Firence, Itali

Vdiq me 13 Shtator 1321 në Ravenna, Itali, në moshën 56 vjeçare

Shtetas: Italian

Ishte Poet, Shkrimtar dhe Politikan

Dante konsiderohet si ati i gjuhës italiane. Fama e tij është e lidhur kryesisht me veprën e tij "Komedia", bërë e njohur si "Komedia Hyjnore", e cila konsiderohet si vepra më madhështore e shkruar në gjuhën italiane, e gjithashtu edhe një nga kryeveprat e letërsisë botërore.
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
08-13-2020 13:20:42
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.