Karl Kraus

Lindi me 28 Prill 1874 në Jičín, Austri

Vdiq me 12 Qershor 1936 në Vienë, Austri, në moshën 62 vjeçare

Shtetas: Austriak

Ishte Shkrimtar, Gazetar, Aforist, Humorist, Eseist, Komediograf, Poet dhe Autor satirik


William Hazlitt

Lindi me 10 Prill 1778 në Maidstone, Angli

Vdiq me 18 Shtator 1830 në Londër, Angli, në moshën 52 vjeçare

Shtetas: Anglez

Ishte Shkrimtar, Eseist, Kritik Letrar, Filozof, Gramatikan dhe Piktor
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
07-06-2020 04:14:26
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.