Benjamin Franklin

Lindi me 17 Janar 1706 në Boston, Amerikë

Vdiq me 17 Prill 1790 në Filadelfia, Amerikë, në moshën 84 vjeçare

Shtetas: Amerikan

Ishte Shkencëtar, Politikan, Gazetar, Publicist, Autor, Diplomat, Aktivist dhe Shpikës


Federico Garcìa Lorca

Lindi me 5 Qershor 1898 në Fuente Vaqueros, Spanjë

Vdiq me 19 Gusht 1936 në Víznar, Spanjë, në moshën 38 vjeçare

Shtetas: Spanjoll

Ishte Poet, Dramaturg dhe Regjizor teatri
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
07-05-2020 01:39:56
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.