Jean-Paul-Charles-Aymard Sartre Emri: Jean-Paul-Charles-Aymard Sartre

Lindi me 21 Qershor 1905 në Paris, Francë

Vdiq me 15 Prill 1980 në Paris, Francë, në moshën 74 vjeçare

Shtetas: Francez

Ishte Filozof, Dramaturg, Shkrimtar dhe Kritik Letrar

Çmime: Nobel për Letërsi (1964)


Ludwig Josef Johann Wittgenstein Emri: Ludwig Josef Johann Wittgenstein

Lindi me 26 Prill 1889 në Vienë, Austri

Vdiq me 29 Prill 1951 në Cambridge, Angli, në moshën 62 vjeçare

Shtetas: Austriak

Ishte Filozof, Inxhinier dhe Studiues i logjikës
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
08-10-2020 01:25:38
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.