Pierre-Marc-Gaston de Levis

Lindi me 7 Mars 1764 në Paris, Francë

Vdiq me 15 Shkurt 1830 në Paris, Francë, në moshën 65 vjeçare

Shtetas: Francez

Ishte Aforist, Politikan, Filozof, Akademik dhe Shkrimtar


Leonardo di ser Piero da Vinci Emri: Leonardo di ser Piero da Vinci

Lindi me 15 Prill 1452 në Anchiano, Itali

Vdiq me 2 Maj 1519 në Amboise, Francë, në moshën 67 vjeçare

Shtetas: Italian

Ishte Shpikës, Artist, Shkencëtar, Filozof, Arkitekt, Piktor, Skulptor, Dizenjator, Traktatist, Skenograf, Anatomist, Muzikant, Botanist, Projektues dhe Inxhinier
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
05-26-2020 07:10:42
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.