Charles Robert Darwin Emri: Charles Robert Darwin

Lindi me 12 Shkurt 1809 në Shrewsbury, Angli

Vdiq me 19 Prill 1882 në Londër, Angli, në moshën 73 vjeçare

Shtetas: Britanik

Ishte Biolog, Natyralist, Antropolog, Gjeolog dhe Eksplorues

Është i famshëm për formulimin e teorisë së evoluimit të specieve të kafshëve e të bimëve.


William Hazlitt

Lindi me 10 Prill 1778 në Maidstone, Angli

Vdiq me 18 Shtator 1830 në Londër, Angli, në moshën 52 vjeçare

Shtetas: Anglez

Ishte Shkrimtar, Eseist, Kritik Letrar, Filozof, Gramatikan dhe Piktor
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
06-05-2020 14:22:54
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.